licencja

licencja

§1. Postanowienia ogólne  
 1. Niniejsza Licencja jest integralną częścią Regulaminu Sklepu prowadzonego pod adresem internetowym www.uszyjpieluszke.pl, prowadzonym przez PRACOWNIA Dominika Piątkowska NIP 7712713208. Definicje zawarte w Regulaminie mają takie samo znaczenie w niniejszej Licencji, chyba że wskazujemy w niej inaczej.  
 2. Wszystkie Wykroje w Sklepie stanowią utwór w rozumieniu ustawie z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz 1231 – zwanej dalej ,,ustawą”) To oznacza każdy Wykrój znajdujący się w Sklepie jest chroniony prawami autorskimi, a Licencja jest dla Ciebie przewodnikiem, jak ich przestrzegać.  
 3. Sprzedawca dysponuje prawami majątkowymi do Wykrojów i jest uprawniony do udzielania Klientom Licencji na Wykroje na zasadach i w sposób przewidziany w niniejszej Licencji, w opisie Wykroju w Sklepie.  
 4. Udostępnienie tych Wykrojów osobom trzecim (odpłatnie lub nieodpłatnie) nie jest dozwolone.  
 5. Udzielona Tobie licencja uprawnia Cię do korzystania z zakupionych Wykrojów w sposób i na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie. Wszystkie postanowienia dotyczące zakresu Licencji powinny być wykładane w sposób ścisły, co oznacza, że nie możesz interpretować zapisów Licencji w wykładni rozszerzającej oraz domniemywać uprawnień związanych z Licencją.  
 6. Rodzaj udzielonej Licencji i sposób korzystania z licencjonowanego Wykroju jest określony w niniejszym dokumencie, a także może być określony w samym Wykroju. W przypadku sprzeczności lub różnic między postanowieniami niniejszego dokumentu, a postanowieniami licencyjnymi zawartymi w opisie Wykroju lub w samym Wykroju, postanowienia Licencji mają pierwszeństwo. 
 7. Wykrój jest udostępniany poprzez Konto, o którym mowa w Regulaminie. Niedozwolone jest   udostępnianie dostępu do Konta osobom trzecim.  
 8. Uprawnienia wynikające z udzielonych licencji przysługują wyłącznie Klientom Sklepu, tj. osobom, które nabyły Wykrój legalnie tj. poprzez Sklep, zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz niniejszymi Postanowieniami Licencyjnymi. Osoba, która weszła w posiadanie Wykroju z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa nie może powoływać się na udzielenie Licencji oraz uprawnienia przewidziane w niniejszych Postanowieniach Licencyjnych. Zgodnie z obowiązującym prawem korzystanie z Wykroju w sposób sprzeczny z udzieloną licencją (np. poprzez udostępniania produktów innym osobom) może spowodować nie tylko odpowiedzialność cywilną ale także karną. 
 9. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uprawnień związanych z korzystaniem z Wykroju, proszę skontaktuj się z nami pod tym adresem dominika.pracownia@gmail.com.
§2. Postanowienia licencji
 1. Wszystkie wykroje w sklepie są objęte Licencją komercyjną. Możesz wykorzystywać Wykrój w celach komercyjnych z wyłączeniem szycia w szwalniach i zewnętrznych przeszyciach. Z Wykrojów może szyć jedynie osoba, która go zakupiła poprzez Sklep.
 2. Jeśli na zakupiony przez Ciebie Wykrój posiada też składowe Wykroju (np. video, ebook etc. objaśniający sposób korzystania z wykroju), są one udostępniane na zasadzie licencji niekomercyjnej. Licencja niekomercyjna dotyczy także ilustracji, grafik czy zdjęć dołączanych do produktu lub będących jego elementami składowymi.  
  Nie możesz korzystać w celach komercyjnych ze składowych Wykroju: ilustracji, która stanowi okładkę wykroju, zdjęć, grafik dołączanych do wykroju, a także wizerunku osób umieszczonych na grafikach. 
 3. Wszystkie Licencje udzielane Klientom mają charakter Licencji niewyłącznej, obowiązują na terytorium Unii Europejskiej, i są nieograniczone w czasie, z zastrzeżeniem postanowień § 5 Licencji.  
 4. Postanowienia niniejszej licencji zaczynają Cię wiązać wraz z pierwszą czynnością, która prowadzi do umożliwienia Ci legalnego zapoznania się z treścią Wykroju. Czynność ta może polegać w szczególności na zalogowaniu się do Konta, pobraniu, przesłaniu, wysłaniu, wyświetleniu, otwarciu Wykroju, a także potwierdzeniu nabycia Wykroju ustnie, telefonicznie, e-mailowo lub w inny sposób, jaki wiąże się ze składaniem oświadczeń woli na odległość. W przypadku dokonania kilku czynności datę związania niniejszą Licencją określa data najwcześniejszej czynności. 
 5. W związku z ochroną jaka przysługuje Wykrojom, jesteś uprawniony wyłącznie do takich czynności związanych z Wykrojami, które mieszczą się w zakresie udzielonej przez nas Licencji. Twoim obowiązkiem, za który ponosisz odpowiedzialność, jest zadbanie o to, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z Produktu, który został przez Ciebie nabyty. 
 6. Cena Wykroju jest jednocześnie ceną udzielonej Licencji. Na Wykroje dostępne w sklepie za darmo (0,00 zł) otrzymujesz licencję nieodpłatną (niekomercyjną lub komercyjną dla Wykrojów), która jest przyznana na czas nieoznaczony.  
 7. Żaden typ Licencji (komercyjna lub niekomercyjna) nie uprawnia Cię do udzielania dalszych licencji (sublicencji), chyba że Sprzedawca udzieli Ci na to zgodę wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. Zgoda ta może być obarczona dodatkowymi zobowiązaniami.
 8. W przypadku, gdy nabywasz Wykrój na potrzeby określonego podmiotu (np. osoby prawnej, jednostki organizacyjnej), prawa i obowiązki związane z Licencją przysługują temu podmiotowi, na rzecz którego Wykrój został nabyty.  
§3. Licencja niekomercyjna 
 1. Licencja niekomercyjna uprawnia Cię do korzystania z Produktu, który jest wykrojem, w sposób niezarobkowy jak wyłącznie do celów do jakich przeznaczony jest wykrój.
 2. Klient nie jest uprawniony do rozporządzania Wykrojami w celu ich sprzedaży,  darowizny, najmu, leasingu, dzierżawy, realizacji strategii promocyjnej lub reklamowej, organizacji konkursu etc. 
 3. Możesz tworzyć opracowania Wykrojów na własny użytek oraz korzystać z nich do celów, o jakich mowa w §3 ust. 1. Możesz także rozporządzać prawami do Opracowań Wykrojów bez zgody Sprzedawcy. 
 4. Licencja komercyjna obejmuje wyłącznie te pola eksploatacji, które są  niezbędne do korzystania z Wykrojów do celów, o jakich mowa w §3 ust. 1, tj. w  szczególności takie pola eksploatacji jak utrwalanie, wyświetlanie, drukowanie,  wprowadzanie do pamięci komputera (w tym pamięci RAM) lub serwera, szycia  na podstawie Wykrojów. 
 5. Możesz korzystać z Produktu w liczbie egzemplarzy, która jest niezbędna do osiągnięcia celów, o jakich mowa w §3 ust. 1. 
§ 5. Wypowiedzenie i wygaśnięcie Licencji 
 1. Zastrzegamy, że udzieloną licencję możemy wypowiedzieć w każdym czasie i z dowolnej przyczyny z zachowaniem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2 poniżej. To naprawdę mało prawdopodobny scenariusz, ale gdyby tak się stało, odbywać się to będzie zgodnie z poniższymi zapisami. 
 2. Okres wypowiedzenia będzie wynosić dwa tygodnie liczony od momentu powiadomienia Cię o tym fakcie na adres email, na który zostało założone Konto. Oznacza to, że po upływie tego okresu nabyty przez Ciebie Wykrój nie będzie już dalej dostępny na Twoim Koncie. W tym czasie, będziesz miał prawo zabezpieczyć swoją kopię (nie dotyczy to nagrań video). 
 3. W stosunku do osób, które nabyły lub korzystały z Wykroju, niezgodnie z postanowieniami licencyjnymi, w tym także udostępniły odpłatnie lub nieodpłatnie dane do logowania i hasło do Konta osobom trzecim, Licencja może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym. Dodatkowo, Sprzedawca odbiera dostęp do Konta również ze skutkiem natychmiastowym.  
 4. W przypadku wypowiedzenie licencji komercyjnej, dotychczas legalnie i zgodnie z Licencją nabyte przez Ciebie prawa w związku z komercjalizacją wykrojów zostają przy Tobie. Wypowiedzenie licencji nie ma wpływu na stworzone przez Ciebie opracowania Wykrojów. 
 5. Usunięcie przez Ciebie lub zniszczenie Wykrojów lub Opracowań Wykrojów nie  powoduje wygaśnięcia niniejszych Postanowień Licencyjnych, szczególnie w sytuacji, gdy Klient korzystał z Wykrojów lub Opracowań Wykrojów niezgodnie z  Postanowieniami Licencyjnymi. 
§ 6. Zabezpieczenia i kary umowne 
 1. Każdy Wykrój może być zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem Informacja o ewentualnej formie zabezpieczenia Wykroju, zostanie ujawniona w jego opisie.
 2. Nie możesz usuwać lub modyfikować wprowadzonych zabezpieczeń.
 3. Sprzedawcy w każdej chwili przysługuje uprawnienie do dokonania kontroli, czy Klient korzysta z Wykrojów zgodnie z udzielona Licencją.
 4. Uprawnienia kontrolne Sprzedawcy obejmują w szczególności prawo do żądania informacji i wyjaśnień w zakresie korzystania z Wykrojów a także dokonania nabycia Wykroju (lub próba jego dokonania) od Klienta bez ujawniania tożsamości Sprzedawcy lub bez wskazania, że nabycie (lub jego próba) dokonywane przez osobę trzecią odbywa się na polecenie Sprzedawcy.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że Klient korzysta z Wykrojów z naruszeniem zakresu Licencji (w tym także poprzez ujawnienie danych do logowania do Konta osobom trzecim), Sprzedawca może cofnąć Licencję oraz zakazać dalszego korzystania z Wykrojów bez obowiązku zwrotu ceny uiszczonej przez Klienta. W stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami ma prawo także żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każde zdarzenie.
 6. Kary umowne podlegają kumulowaniu, jednak łączna wysokość kar umownych naliczonych wobec Klienta nie może przekroczyć kwoty 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Postanowienia te nie stoją na przeszkodzie dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
 7. Zastrzeżone kary umowne w żaden sposób nie wpływają na wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Sprzedawcy i twórców, jakie wynikają z przepisów prawa własności intelektualnej — a w szczególności nie wpływają na obowiązek wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.
 8. Kary umowne są płatne w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania do zapłaty, na podany przez Sprzedawcę rachunek bankowy.
§ 7. Postanowienia końcowe
 1.  Niniejsze Postanowienia Licencyjne obowiązują od dnia 01. stycznia 2022 r. 
 2.  Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Licencji na zasadach przewidzianych dla zmiany Regulaminu. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w Postanowieniach Licencyjnych znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1231, z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa.

Koszyk
Przewijanie do góry